NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Bourgoyen Ossemeersen

Het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen is 220 hectare groot. Het is voor het grootste deel (206 ha) eigendom van de Stad Gent. De rest is eigendom van Natuurpunt Gent en het Vlaams Gewest. De aankopen startten in 1974. Nu is bijna de gehele oppervlakte aangekocht.
De Stad Gent en Natuurpunt beheren samen het gebied. Zij voeren hier een landschap- en natuurbeheer.
Landschap
De Bourgoyen-Ossemeersen liggen in een vallei, uitgeschuurd door de Leie. ’s Winters lopen de vochtige graslanden hier onder water. Zulke natte graslanden worden bij ons ‘meersen’ genoemd. Het deel ten noorden van de Leie heet de Bourgoyen, het deel ten zuiden ervan de Ossemeersen. Bijna centraal ligt een hoogte of ‘donk’ met daarop het historische Valkenhuis. Van de hooggelegen zandige kouters aan de rand van het gebied bleef enkel een deel van de Vliegpleinkouter van bebouwing gespaard.
Het is de bedoeling om het open landschapskarakter van de meersen, de donk en het Vliegpleinkouterrelict nog te versterken. Om het open karakter hier en daar te herstellen zijn een aantal ontbossingen nodig, namelijk van het Valkenhuisbos (4,88 ha), dat voornamelijk samengesteld is uit exoten en nauwelijks natuurwaarde heeft en van drie loofbosjes in de centrale meersen (0,65 ha). In totaal zal 5,53 hectare bos gerooid worden. Deze ontbossingen worden integraal gecompenseerd binnen de grenslijn van het natuurgebied door nieuwe aanplanten op opgehoogde percelen in de rand. Ook het afvlakken van het talud rond het Valkenhuis en van het talud van het oude slibstort aan de Leie staan op het programma.
Ook al is Gent een stad, er is op Gents grondgebied ook nog heel wat open ruimte, denk maar aan de omgeving van Drongen-Afsnee, Sint-Denijs-Westrem – Zwijnaarde (Parkbos), Gentbrugge en het gebied tussen Oostakker en Sint-Kruis-Winkel. Het groenstructuurplan stelt dat deze gebieden open moeten blijven. Het is de bedoeling om het oorspronkelijke landschap (meersen, kouters en bulken) ook herkenbaarder te maken. De Stad doet dat in samenwerking met de hogere overheden (gewest, provincie), andere gemeenten, middenveld (o.a. landbouw),...
Groenpolen
Omdat Gent naar Vlaamse normen een grootstedelijk gebied is, werd door de Vlaamse overheid geoordeeld dat er in de open ruimte rond Gent vier ‘groenpolen’ moeten gerealiseerd worden. Dat zijn grootschalige – gemiddeld 200 ha - groene plekken met bos, natuur en zachte recreatie (wandelen, fietsen), waar de stedeling kan ontspannen. Ze overschrijden de Gentse stadsgrenzen. De Vlaamse overheid ontwikkelt die groenpolen in samenwerking met de provincie, de Stad en de betrokken gemeenten. De realisatie gebeurt in fasen, we staan nu in het begin van deze ontwikkelingen .
De vier groenpolen zijn:
1. De Vinderhoutse Bossen (Drongen-Vinderhoute)
2. Parkbos (Zwijnaarde-De Pinte)
3. Oud Vliegveld (Oostakker-Lochristi)
4. Gentbrugse Meersen en Damvallei (Gentbrugge, Destelbergen)
Je kunt er vanuit de stad met openbaar vervoer naartoe of met de fiets langs een groenas.

Natuur
De Bourgoyen-Ossemeersen zijn bekend om hun weide- en watervogels. In de winter staat het gebied onder water en is het een aantrekkingspool voor duizenden vogels (smient, wintertaling, slobeend, pijlstaart, krakeend en kemphaan...). Als het water vanaf maart geleidelijk zakt, blijven er plassen en slikveldjes achter. Die trekken veel steltlopers aan (zoals watersnip, tureluur, wulp, oeverloper, witgatje...)
Ook de graslanden en de sloten hebben hoge natuurwaarden. In mei kleuren de Bourgoyen bijvoorbeeld massaal lichtgeel door de bloei van de halfparasiet Grote ratelaar (= plant die leeft op de wortels van grassen).
De natuur in Gent mag zich niet beperken tot één enkel reservaat als de Bourgoyen-Ossemeersen. In het ruimtelijk structuurplan werd al gezegd dat de oppervlakte natuur minstens op het peil van 1999 moet behouden blijven. Dat betekent dat we 2865 hectare natuur moeten houden.
In het groenstructuurplan werd goed onderzocht welke bestaande natuurgebieden te beschermen zijn en waar er nieuwe natuur kan gecreëerd worden. Dat laatste is nodig omdat veel van de Gentse natuur te vinden is in het havengebied. Die zal op termijn verdwijnen en moet dus elders gecompenseerd worden.
In het groenstructuurplan zijn grote natuurkernen van > 50 ha aangeduid. Het gaat om de vier groenpolen (waar natuur kan bijkomen), de Leie-, de Schelde-, en de Moervaartvallei. Daarnaast zijn er ook kleine natuurkernen van > 1 ha aangeduid, verspreid over Gent. Het zijn zowel private percelen als openbare parken. De Gentse parken krijgen allemaal een natuurvriendelijk beheer.
Naast voldoende oppervlakte natuur is het ook belangrijk dat natuurgebiedjes goed met elkaar verbonden zijn. Dat kan door langs wegen, waterlopen en groenassen voldoende natuur toe te laten. Ook de Gentse parken spelen een rol als stapstenen of verbindingsgebied.
Terug naar verslag| |
Vriend of partner worden