NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Meer informatie over de Prettige Wildernis

Een prettige wildernis in de stad!
De geest van de plek: gelaagdheid zichtbaar maken
Een historische kaart uit 1619 leert ons dat ‘De Roosbroeken’ een valleigebied was met een vroegmiddeleeuwse “motte” het Oud hof te Heerleghem. De walgracht is centraal in het park opnieuw zichtbaar gemaakt. De graafwerken zijn nauwlettend opgevolgd door de stadsarcheoloog.
Ook de “Crieckerie” of kriekenboomgaard is in ere hersteld: aanplant van een boomgaard met Zoete Kers.
De recente laag van de volkstuinen: oude ligusterhagen in orthogonaal patroon die zich ontwikkeld hebben tot lovergangen zijn zoveel mogelijk behouden.
Ruimtelijke structuur

De ligusterhagen zijnde meest afleesbare basisstructuur en vormen parkbanden en kamers binnen het park, waarbinnen recreatie, educatie en spel, flaneren en creativiteit ruimte krijgen!
Aan elke straatkop zorgt een ontvangstpleintje voor een ‘welkomsignaal’.
Vanaf de straatkoppen is een zandrug opgeworpen en met wilde bloemenmengsels ingezaaid: een bloeirijk onthaal voor de bezoeker.

De volgende parkband is de struweelband met bloeiende bomen, daarna is er de bosstrook die de bezoeker verrast.
Na de gesloten en beboste zone volgt een parksteppe: een open gebied dat in een tweede fase zal aangelegd worden.
De laatste band is de gracht, die opnieuw wordt opengelegd.
Ontsluiting
Een fietsas verbindt de Dendermondsesteenweg met de Antwerpsesteenweg, maar is ook lokaal van het grootste belang (school en sportcomplex Rozebroeken).
De ‘Prettige Wildernis’ is een gedroomd wandelpark. Er is keuze uit twee soorten wandelpaden: rechte verbindingspaden in steenslag tussen de lovergangen en een slingerend gazonpad die een aantal verblijfsplekken verbindt.
Versterking van de ecologische structuur

Broekbos, beken en grachten
Vanuit het broekbos (nooit opgehoogd) met kwelzones wordt de beek gevoed. Het herstel van de loop van de beek vormt de ecologische drager. In overleg met Aquafin werd vermeden dat er overstorten binnen het parkgebied worden aangelegd.
Het park

Het terrein is gekenmerkt door een grote diversiteit. Enerzijds zijn er planten en bomen terug te vinden uit de periode van de volkstuintjes. Anderzijds hebben er zich ook veel planten en bomen spontaan ontwikkeld.
Ten slotte treffen we nog relicten uit de periode van voor de ophoging van het terrein: Knotwilgen aangeplant langsheen de grachten. Vrij spel voor natuur en kinderen, speelplek voor scharrelkinderen.
Door middel van grondmodulatie en natuurlijke spelelementen zoals een omgevallen boom, een natuurlijke hindernis of een kleine gracht wordt hier een ruimte gecreëerd waar kinderen en jongeren hun creativiteit kunnen ontplooien, hun fantasie kunnen prikkelen, nieuwe dingen ontdekken, ....
(Klassieke) speeltoestellen zijn er enkel voor de allerkleinsten op de ovale pleintjes.


Speels leren

De educatieve thematuinen (heemtuin, vlindertuin en ‘tuin van Eden’) komen tegemoet aan de vraag van de scholen en natuurliefhebbers.
Het kleine ontmoeten
Onder een zeilsculptuur op het buurtplein vinden buurtactiviteiten plaats. In de grasovalen verspreid in het park staan zitplateau’s voor meervoudig gebruik. Recent kwam er nog een extra barbecueplek in het park.
Ter hoogte van de walgracht loopt een vlonderpad die tevens als flaneer- en hangplek gebruikt wordt.
De hondenliefhebbers hebben een ruime hondenlosloopweide.
Inmiddels organiseren de buurtbewoners er allerlei activiteiten.
Nestkastjes bouwen, bebloemingsacties, theatervoorstellingen, festivalletjes, petanquetoernooi… de prettige wildernis is echt een park voor en van de buurt!.
Participatie
De Actiegroep Sint-Baafskouter, omwonenden, scholen en jeugdbewegingen werden vooraf geconsulteerd. Participatie vraagt vakkennis, openheid, vertrouwen en bovenal wederzijdse erkenning. Het eerste plan noemen we daarom een ‘praatplan’: het dient om het gesprek met de verschillende partners op gang te trekken. Met dit praatplan en perspectief schetsen op grote panelen werd een activiteit op het terrein georganiseerd.

Buurtbewoners beheren een waardevol stukje natuur in het park.
Een goed beheer
Voor het park is een beheerplan opgemaakt.
Er is een ‘beheerscommissie Rozebroeken’ opgericht waarin zowel mensen zitten van de onderhoudsploeg, de groendienst en de ontwerpers van Fris in het Landschap.
Een eerste poging tot medebeheer is gestart in 2006. Ondertussen hebben er al verschillende opruimacties en maaibeurten door de buurt plaats gevonden.

Terug naar verslag| |
Vriend of partner worden