Springzaad en privacy

1. Inleiding

Springzaad is hét landelijk netwerk van professionals dat zich inzet voor meer ruimte voor natuur en kinderen. Zij doet dit met een klein secretariaat en ruim 100 vrijwilligers en met financiële steun van vrienden (privé-personen) en andere sponsoren. In het kader van deze taakuitvoering verwerkt Springzaad persoonsgegevens. Uitgangspunt is, dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van personeelsleden, vrijwilligers, vrienden (donateurs) en andere persoonlijke relaties. Springzaad houdt zich daarbij aan de relevante wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens en goedgekeurde gedragscodes. Wij treffen alle noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Springzaad houdt zich daarbij in het bijzonder aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 van kracht zijn.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Springzaad

Springzaad verwerkt alleen die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de organisatie te kunnen uitvoeren en aan de vereisten van goed werkgeverschap te kunnen voldoen. Springzaad verwerkt van relaties alleen die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor een goede en efficiënte werkrelatie. Springzaad verwerkt persoonsgegevens van iedereen, die onze website bezoekt en daar (digitale) gegevens achterlaat.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator, zoals een naam of persoonsnummer.

Onder verwerken wordt verstaan: een bewerking of een geheel van bewerkingen m.b.t. persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Springzaad zal geen persoonsgegevens verwerken, waaruit ras of ethnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Tevens zal Springzaad geen genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid (behalve indien relevant voor uitvoering van de functie), of gegevens m.b.t. iemands seksuele geaardheid verwerken.

3. Rechten van de betrokkene

Springzaad eerbiedigt de rechten van de personen, waarvan persoonsgegevens worden verwerkt en is transparant over de verwerking daarvan. De betrokkene heeft het recht op inzage van, en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

4. Beveiliging van persoonsgegevens

Rekening houdend met de aard, omvang en het doel van de verwerking, alsook met de waarschijnlijkheid en ernst van de risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, treft Springzaad passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd. Die maatregelen worden periodiek geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.

5. Melding van incidenten

Indien een incident met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, dat een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, wordt dit door Springzaad gemeld aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en wel binnen 72 uur, nadat zij er kennis van heeft genomen. Springzaad neemt in verwerkersovereenkomsten met derden op, dat zij zonder onredelijke vertraging Springzaad informeren over een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens.

Wanneer een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt Springzaad dit de betrokkene onmiddellijk mee.

6. Verwerkingsregister Springzaad

In een verwerkingsregister houdt Springzaad de verwerkte gegevens bij. Het gaat om:

A. Personeelsgegevens

Doel: voldoen aan wettelijke (arbeidsrechtelijke) voorschriften en voorwaarden van verzekeraars.

Gegevens ontvangen van: betrokkenen

B: Vriendengegevens

Doel: financiële bijdrage en deelname aan de activiteiten

Gegevens ontvangen van: betrokkenen

C: Klantgegevens

Doel: financiële bijdrage en deelname aan de activiteiten

Gegevens ontvangen van: betrokkenen

Bij verenigingen is helder dat persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan de activiteiten. Dit laatste geldt ook voor deelname aan activiteiten van een stichting.

7 Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

8 Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

9 Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als ueen account hebt en ingelogd bent op die website.